Azbestové stúpačky

Zabezpečíme bezpečnú demontáž a výmenu starých azbestových rúr za nové stúpajúce rozvody.

Mám záujem Viac informácíí

Azbestové stúpačky

V 60. a 70. rokoch minulého storočia bol azbest často používaným stavebným materiálom. Až neskôr si ho vedci a lekári začali spájať so závažnými respiračnými ochoreniami, dokonca s rakovinou pľúc.

Aj dnes sú z azbestu v mnohých starších domoch kanalizačné rúry v stúpacích rozvodoch a ventilačnom systéme. Azbest je technicky bezpečný, ak je nepoškodený, ale musí sa s ním manipulovať odborne, to znamená dodržať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia a nariadenia. Pri neodbornej manipulácii hrozí vážne ohrozenie zdravia. Naša legislatíva pamätá aj na takéto prípady a za nerešpektovanie nariadení hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, dokonca trestné stíhanie s možnosťou trestu odňatia slobody až na 8 rokov. V žiadnom prípade s ním preto doma nemanipulujte, a ak ste zistili poškodenie, ihneď to nahláste správcovi.

Odstraňovanie azbestu v domoch sa začína kontrolou prostredia a prípravou podrobného plánu práce. Pred samotným zahájením prác je potrebné zabezpečiť príslušné povolenia na demontáž a likvidáciu azbestu zo stúpačiek od regionálneho Úradu verejného zdravotníctva a povolenie od odboru Starostlivosti o životné prostredie na manipuláciu s azbestovými odpadmi v stúpačkách.

Príprava pokračuje vytvorením kontrolovaného pásma v okolí miesta likvidácie. To znamená, že sa inkriminované miesto dôsledne oddelí od vonkajšieho priestoru mikroténovými plachtami, aby sa prach nedostal do bytu. Nasleduje stabilizácia azbestu certifikovaným prípravkom, ktorý zabráni šíreniu drobných azbestových častíc. Potom sa staré azbestové stúpacie rozvody demontujú. Odstránený azbest pracovníci zabalia do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečný odpad. Nasleduje dekontaminácia prostredia, odsávanie prachu výkonným vysávačom. Po nej prichádzajú na rad kontrolné merania v stúpačkách na zistenie azbestových vlákien a transport stabilizovaného odpadu na skládku nebezpečného odpadu. Na záver odovzdajú pracovníci dekontaminované prostredie objednávateľovi prác alebo vlastníkovi bytu spolu s podrobným zápisom o odstránení nebezpečného azbestu.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár