Výmena vodomerov

Poskytujeme výmenu vodomerov a meračov vody - zariadení používaných na meranie prietoku teplej a studenej vody.

Mám záujem Viac informácíí

Vodomery a merače vody

Vodomery sú zariadenia, ktorých úlohou je merať, koľko vody pritieklo z centrálneho prívodu do objektu alebo do bytovej jednotky. Z údajov na číselníku potom dodávatelia vody rozúčtovávajú náklady za spotrebu odberateľom. Vodomery sa v zmysle legislatívy musia meniť v pravidelných intervaloch, aby bolo zabezpečené, že merajú presne a bez chýb. Od 1. augusta 2019 je účinná vyhláška č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole, podľa ktorej majú bytové vodomery na studenú a teplú vodu rovnakú dobu overenia, 5 rokov.

Aj keď mnohí pseudo-odborníci ponúkajú „kvalifikovanú“ výmenu vodomerov, na takúto prácu je potrebné vlastniť oprávnenie, ktoré má platnosť 5 rokov. Ak vodomer namontovala vodoinštalatérska firma bez oprávnenia, v takom prípade je vodomer neplatný a nie je ho možné použiť na konečné rozúčtovanie nákladov za vodu. Taktiež je dôležité, aby bol každý vodomer správne osadený a zaplombovaný špecifickou plombou, ktorá sa pripája špeciálnymi plombovacími kliešťami.

Spoločnosť KOMPLET má vždy platné oprávnenia. Naši vodoinštalatéri montujú vodomery podľa platných smerníc. Každý z našich vodoinštalatérov absolvoval príslušné školenia a počas svojej praxe namontoval stovky, ak nie tisíce vodomerov, čo je zárukou správnej a bezpečnej montáže. Aj preto sa môžete kedykoľvek spoľahnúť na kvalitu našej práce.

Na čo sa mám pripraviť, ak chcem požiadať o výmenu vodomera? Čo všetko výmena zahŕňa?

Výmena vodomerov sa robí zvyčajne spolu vo všetkých bytových jednotkách v dome. Naši pracovníci si najprv dohodnú termín výmeny s kontaktnou osobou, ktorá o tom následne informuje vlastníkov bytov. Samotná výmena je jednoduchá. Demontáž starého a montáž nového vodomeru, samozrejme, aj s tesneniami. Technik následne vodomer zaplombuje a zapíše údaje o jeho výmene do montážneho protokolu – typ vodomeru, výrobné číslo a stav, a to pre nový a aj pre demontovaný vodomer. Na záver preverí funkčnosť namontovaného vodomeru a vykoná tlakovú skúšku. Montážny protokol o výmene vodomerov podpisom potvrdí aj vlastník bytu.

Koľko stojí moderný vodomer?

Ceny vodomerov sú rozdielne, podľa typu a konštrukcie. Cena vodomera s diaľkovým odpočtom pre byt sa pohybuje okolo 25 eur. Práve tento typ je výhodný, pretože každoročné odčítavanie stavu spotrebovanej vody je automatické a prebehne na diaľku.

Kto je vlastníkom vodomerov a kto zodpovedá za ich montáž?

O zapojenie a overovanie meračov sa stará správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Vlastníci rozhodujú o type vodomerov a preberajú zodpovednosť za jeho funkčnosť a technický stav. Väčšinou ich hradia z fondu údržby a opráv a tým sa stávajú ich majiteľmi. Vodomery v bytoch aj v spoločných priestoroch je preto vhodné pravidelne kontrolovať a poruchu okamžite hlásiť správcovi.

Sú súčasné vodomery presné, aká je ich chybovosť a ako často ich treba meniť?

V súčasnosti sa za presné považujú vodomery tzv. ultrazvukovej alebo suchobežnej konštrukcie s možnosťou diaľkového odpočtu a zberu dát. Vodomery sa v zmysle legislatívy musia meniť každých 5 rokov. Hovorí o tom vyhláška č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorej prijatím sa zjednotila doba overovania, aby bolo zabezpečené, že merajú presne a bez chýb.

Potrebujete pomôcť?Kontaktujte nás

Kontaktný formulár